Främmestad-bäreberg träffa tjejer


På detta sätt tar systerföreningar runtom i världen ett gemensamt ansvar för att stöda ett drabbat land och att samordna sina insatser. Detta arbetssätt garanterar att det inte skickas varor eller materiel som det drabbade landet inte själv anser att det behöver. Etiska riktlinjer följs Röda Korset s placeringar följer de etiska riktlinjer som centralstyrelsen beslutat om.

Det innebär att inga aktiva investeringar görs i tobak, sprit, krigsmateriel och produktion av pornografi. Två gånger om året granskar externa konsulter att Svenska Röda Korset håller sig till dessa riktlinjer. Svenska Röda Korset finansierar sin verksamhet med pengar från medlemsavgifter, kapitalavkastning, försäljning och insamlingar.

Utöver detta får vi bidrag för våra internationella insatser från exempelvis Sida och EU:s motsvarighet Echo, liksom till insatser i Sverige från exempelvis myndigheter, landsting, Folkbildningsrådet och Allmänna Arvsfonden. Medlemsavgifter och kapitalavkastning kan användas till kostnader för administration, insamlingar och kostnader som är direkt förknippade med medlemskapet. Insamlade medel används alltid till angivet ändamål och finansierar bara verksamhet inom ändamålet.

Mellan den 17 och 25 september uppmärksammades katastrofsituationen i Pakistan på arenor över hela Sverige. Tillsammans med sina sponsorer, supporters och publik bidrog elitserielagen till att samla in omkring en miljon kronor till Röda Korset s hjälpinsats på plats i Pakistan. Foto: Therése Ny Ytterligare initiativ för Pakistan I samband med översvämningarna i Pakistan riktade Studieförbundet Vuxenskolan en uppmaning till sina anställda och förtroendevalda att skänka en timlön till de drabbade.

De som hörsammade uppmaningen fick ett löneavdrag motsvarande en arbetstimme och kunde själva bestämma om summan skulle skänkas till Svenska Röda Korset eller till någon annan organisation. Tröjorna inbringade sammanlagt över 45 kronor. I samband med katastroferna i Haiti och Pakistan drog EuroFlorist igång en insamlingsmodell för de anställda. Genom att skicka ett internt e-postmeddelande gav den anställde sitt samtycke till att 10 Euro skulle dras från nästkommande lön och gå till Röda Korset s arbete på plats i katastrofområdena.

Företaget valde sedan att själv skjuta till samma summa som de anställda skänkt tillsammans. Det blir dock allt vanligare att stöd ges bilateralt, det vill säga från Svenska Röda Korset direkt till en systerförening i ett annat land. Dels får vi in intäkter via centrala aktiviteter, dels via Svenska Röda Korset s lokalföreningar kretsar. Till detta kommer även en beräkning av vad de frivilligas insats i tid motsvarar i pengar. Därefter redovisar vi hur resurserna fördelas på internationellt respektive nationellt arbete uppdelat på olika verksamhetsområden.

Vi redovisar även hur mycket av inkomna medel som används för insamling, administration och kostnader för medlemsrekrytering och medlemsvård. Lokalt 21 mkr medlemmar.

Värdet av frivilligas arbete mkr. Alla belopp är i miljoner kr. Koden är en gemensam plattform för att redovisa effektivitet, måluppfyllelse, insyn samt styrning och ledning för givare, medlemmar och allmänhet och därmed bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. Föreningen har arbetat sedan med att anpassa sig till koden och i års årsredovisning fanns för första gången en rapportering om föreningens styrning och interna kontroll med. Föreningen redovisar härmed hur föreningen styrs samt styrelsens rapport om intern kontroll för Dessa delar ingår inte i de formella årsredovisningshandlingarna och är därmed inte granskade av föreningens revisorer.

Föreningen har inte gjort något avsteg från koden. För en mer detaljerad beskrivning och uppföljning av hur kvalitetskoden följs se www. Organ och regelverk Styrningen inom Svenska Röda Korset utövas i huvudsak genom riksstämman, centralstyrelsen och ledningen. Föreningens organ och styrningens övergripande struktur framgår av illustrationen på sidan Regelverket utgörs framförallt av föreningens stadgar och övriga interna styrdokument samt av årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRII:s kvalitetskod.

Riksstämma Riksstämma hålls vart tredje år och är föreningens högsta beslutande organ och det forum där medlemmarna genom sina ombud utövar sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter.

  • Nossebro hitta sex;
  • Årsredovisning - Svenska Röda Korset;
  • främmestad-bäreberg träffa tjejer.
  • främmestad-bäreberg träffa tjejer.
  • främmestad-bäreberg träffa tjejer.

Representanter från kretsarna inom varje kommun väljer minst ett ombud med ersättare till riksstämman. I kommuner med fler än 3 medlemmar väljs härutöver ett ombud för varje ytterligare påbörjat 3 tal medlemmar. Antalet ombud från en region får aldrig understiga fyra. Röda Korset s Ungdomsförbund utser tio ombud. Medlemmar, kretsar och Röda Korset s Ungdomsförbund har rätt att avge motioner till riksstämman.

Centralstyrelsen har rätt att avge förslag. Rösträtt på stämman har valda och närvarande ombud, ombuden från Röda Korset s Ungdomsförbund och ledamöterna i centralstyrelsen. Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer. Riksstämmans obligatoriska uppgifter är att behandla Svenska Röda Korset s och Röda Korset s Ungdomsförbunds verksamhetsberättelser och årsredovisningar samt att fastställa balans- och resultaträkningar för de senaste tre verksamhetsåren, att besluta om ansvarsfrihet för centralstyrelsen, att fastställa medlemsavgiften för den närmaste treårsperioden och besluta om avgiftens fördelning mellan central- styrelsen och kretsarna, att fastställa arvode för ordföranden och ersättningsprinciper för centralstyrelsens övriga ledamöter och andra förtroendevalda samt att välja ordförande, centralstyrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Valberedning Riksstämman utser en valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant från var och en av de tio regionerna samt en ordförande. Valberedningen ska till rikstämman lämna förslag på personer till de poster som stämman har att välja samt till arvode och andra ersättningar till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och andra förtroendevalda personer. Särskild uppdragsbeskrivning för valberedningen fastställs av riksstämman.

Ledamöterna i valberedningen erhåller ingen ersättning för uppdraget. Centralstyrelse Centralstyrelsen är Svenska Röda Korset s högsta beslutande organ mellan riksstämmorna och har det yttersta ansvaret för att stämmans beslut genomförs. Centralstyrelsen kallar ordförandena i regionråden till överläggningar minst två gånger per år och samtliga ledamöter i regionråden till regionalt forum en gång per år. Centralstyrelsens ledamöter deltar i årliga dialogmöten med kretsrepresentanter, vilka arrangeras på regional nivå.

Centralstyrelsen ska bestå av ordföranden och elva ledamöter. Ordföranden leder styrelsens arbete och styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande. Styrelsen har för närvarande två vice ordförande. Mandatperioden är en riksstämmoperiod, det vill säga tre år. Ordförandens respektive ledamöternas sammanhängande mandatperiod kan uppgå till högst tre riksstämmoperioder. Om ordföranden avgår under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig en ny ordförande för återstående mandatperiod.

Till centralstyrelsen adjungeras två ledamöter från Röda Korset s Ungdomsförbund. Generalsekreteraren är huvudföredragande men ingår inte i styrelsen. Om centralstyrelseledamot lämnar styrelsen under mandatperioden kan regionalt forum på valberedningens förslag utse ny ledamot. Centralstyrelsen sammanträder minst sex gånger per år.

Bloggarkiv

Vid sammanträdena förs beslutsprotokoll som efter justering publiceras på föreningens intranät — Rednet. Regionråd I var och en av de tio regionerna utses bland och av riksstämmoombuden ett regionråd med 6—8 ledamöter. Regionråden har två huvudsakliga uppgifter: att vara ett led i informa- 28 Föreningens styrning Organisationsschemat avser Regionråden biträder centralstyrelsen i dess funktion att leda förtroendemannaorganisationen och nå de mål som stämman beslutat om.

Regionråden kallar årligen till dialogmöten vid tidpunkt som centralstyrelsen i samråd med regionråden beslutar om. Råden har vissa beslutande uppgifter vilka regleras i en särskild delegationsordning som utfärdas av centralstyrelsen. Kretsar, kretsstämma och kretsstyrelse Svenska Röda Korset är lokalt organiserat i kretsar.

Nossebro hitta sex

Totalt finns i landet 1 kretsar. Kretsarna verkar inom ett visst geografiskt område med antingen allmän eller särskild inriktning av verksamheten. Varje krets är en juridisk person och formellt underställd centralstyrelsen.

Kretsstämman är kretsens högsta beslutande organ. Till stämman kallas samtliga kretsens medlemmar. Stämman utgörs av närvarande medlemmar. Stämman utser ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Kretsens ordförande leder kretsstyrelsens arbete. Samverkansråd Ett samverkansråd samordnar kretsarnas arbete på kommunal nivå och tar ansvar för att det finns verksamhet i kommunerna inom de områden som stämman har prioriterat.

Årsredovisning 2010 - Svenska Röda Korset

Riksstämmoombud Samverkansrådet kallar valda representanter för kretsarna till ett valmöte som utser riksstämmoombud. Dessa företräder medlemmarna i kommunen på riksstämman men har också till uppgift att arbeta aktivt i sin kommun för att riksstämmans beslut ska bli kända. Anställda medarbetare finns runtom i Sverige. Därtill finns delegater från Svenska Röda Korset som tjänstgör internationellt. Ledningsgruppen leds av generalsekretaren och i den ingår en rådgivare för förtroendemannadialogen och avdelningschefer för Internationell verksamhet, Nationell verksamhet, Ekonomi och stöd, Kommunikation och insamling samt Human Resources.

idiot (alla får samma för att jag har tråkigt)

Styrelsen beslutar om den övergripande organisationen samt om instruktion och ersättning för generalsekreteraren. Auktoriserade revisorer och föreningsrevisorer Riksstämman väljer tre revisorer för Svenska Röda Korset s centralstyrelse.

  • God Jul. Kyrkbladet. Nr;
  • VSK:S klotterplank;
  • främmestad-bäreberg träffa tjejer.
  • IFocus Studios, Främmestad Bäck , Nossebro ();
  • Posts navigation;

En av revisorerna och en ersättare för denna ska vara auktoriserad. De övriga två är förtroendevalda föreningsrevisorer. Riksstämman utser också två ersättare till dessa. Revisorerna utses för de tre kalenderår som följer efter den stämma där de har valts. De tillträder således som ordinarie vid årsskiftet närmast efter stämman. Tiden mellan val och tillträde ska för föreningsrevisorernas del utnyttjas för utbildning, riskanalys och utarbetande av revisionsplan för kommande år.

Vid riksstämman valdes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisorer för Svenska Röda Korset s centralstyrelse. Jonas Grahn är sedan huvudansvarig revisor för den externa revisionen från PricewaterhouseCoopers. Jonas Grahn är auktoriserad revisor sedan och är specialiserad på revision av ideell sektor. Föreningsrevisorerna ska däremot ha erfarenhet från och förankring inom föreningen. De ska i första hand granska ändamålsenligheten och effektiviteten i centralstyrelsens verksamhet.

Då även den lokala nivån är viktig för genomförandet av riksstämmans beslut kan det finnas anledning för föreningsrevisorerna att i vissa fall också ta med den i sin granskning. Det innebär inte att föreningsrevisorerna tar över uppgifter eller ansvar från kretsrevisorerna.